Vad innebär en kris?

Vi lever i en tid då det sker drastiska händelser varje dag – frågor som berör liv och död. Den situation som vi nu står inför, gör att grundläggande funktioner i samhället rubbas och den enskilde individens vardag förändras på olika sätt.

För personal inom socialvården kan det också ske kriser i det dagliga arbetslivet. Det kan uppstå en situation som gör att den fysiska tryggheten, psykiska måendet eller sociala identiteten rubbas.  För att hantera akut krissituation väljer vi instinktivt endera Fly, Fight eller Freeze.   Det innebär att vi kan välja att fly, slåss för vår grundtrygghet eller bli handlingsförlamade. Alla reagerar olika, även den som inte var på plats eller inte direkt blev utsatt kan reagera starkt.  Det som påverkar vår krisreaktion på sikt är typ av händelse, den personliga sårbarheten, tidigare erfarenheter av svåra händelser och upplevelse av stöd efter händelsen.

Vanliga reaktioner efter en krissituation kan tex vara en känsla av overklighet, koncentrationsproblem, ifrågasättande av egna/andras reaktioner. Det är viktigt att få krishantering i och med att det påverkar det långsiktiga engagemanget och motivationen för arbete.

 En krishantering kan bestå av följande faser:


Händelsen kan gälla en enskild klientsituation eller en händelse på arbetsplats. Bra att komma ihåg att reaktioner är normala – händelsen är onormal!

Känns detta tema aktuellt för dig, ta gärna kontakt! Jag står till tjänst med handledning i ärenden som berör svåra situationer och kriser av olika karaktär.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *